Korzystanie z usług internetowych regulaminu

Korzystanie z usług internetowych regulaminu
REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
I. Postanowienia wstępne.
Każdy, kto przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.Niniejszy serwis zwany dalej Serwisem jest stroną internetową pośredniczącą w zawieraniu umów najmu obiektów noclegowych [zwanych dalej Obiektami], w tym o usługi hotelarskie. Serwis zawiera również informacje praktyczne z zakresu turystyki oraz forum. Administratorem Serwisu [zwanym dalej Administratorem] jest Egenius sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kalwaryjskiej 19/14, 30-504 Kraków, nr NIP: 679-300-46-15 nr REGON:120898459, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000324049. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu.Najemcą jest każdy kto rejestruje się w Serwisie jako Najemca, tzn. zamierza korzystać z usług rezerwacji Obiektów.Wynajmującym jest każdy, kto rejestruje się w Serwisie jako Wynajmujący, tzn. zamierza korzystać z usług pośrednictwa w wynajmie Obiektów. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a zawartość Serwisu nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 2 pkt 2 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy. Niniejszy regulamin stanowi ogólne postanowienia dotyczące korzystania z usług Serwisu. W celu skorzystania z usług pośrednictwa w zawarciu umowy najmu Obiektu należy zaakceptować regulamin dla Najemcy lub regulamin dla Wynajmującego.
II. Warunki techniczne konieczne do korzystania z serwisu
Aby korzystać z usług oferowanych przez Serwis, konieczne jest zainstalowanie przeglądarki internetowej wraz z programem flash oraz posiadanie poczty internetowej (e-mail).
III. Reklamacje
Administrator nie oferuje żadnych towarów konsumpcyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271 ze zm.), a w związku z tym zapisy w/w ustawy nie mają zastosowania do sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Serwisu.
Z chwilą akceptacji regulaminu Najemca wyraża zgodę na uzyskanie usługi pośrednictwa natychmiastowo, bez prawa do odstąpienia przewidzianego ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny [Dz.U.2000.22.271].
IV. Odpowiedzialność Użytkownika
Użytkownik korzysta ze wszelkich informacji dostępnych w Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz
z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie oraz za podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

V. Odpowiedzialność Administratora
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach przedstawionych w Serwisie, w szczególności na wzorach klauzul umownych, umów, regulaminów, ofert i innych oświadczeń woli. Wszelkie informacje publikowane w Serwisie nie są czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego, jak również nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa. Wszystkie informacje publikowane w Serwisie są bezpłatne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z usług podmiotów polecanych przez Administratora w Serwisie bądź reklamujących się w Serwisie.W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Administratora, wiadomości, iż w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, podejmie on odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Administrator Serwisu nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za powstałe bez jego winy szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia Użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do Serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z Serwisu jakichkolwiek materiałów.
VI. Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z funkcji komentarzy i opinii
Administrator nadzoruje moderowanie komentarzy i opinii, przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat wysłane pod admin@3dtraveladvisor.com Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika bez podania przyczyny. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia funkcji komentarzy i opinii bez uprzedzenia i podawania przyczyny. Administrator ma prawo dokonania zmiany w profilu Użytkownika, szczególnie jeśli uzasadnione są zapewnieniem prawidłowego działania funkcji komentarzy i opinii. Administrator ma prawo przenosić, łączyć oraz usuwać wybrane komentarze i opinie. W komentarzach i opiniach obowiązkowo należy przestrzegać zasad etykiety. Wypowiedzi powinny być kulturalne, pisane zgodnie z zasadami gramatycznymi i stylistycznymi języka w którym są pisane, zgodne polskim prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się w szczególności:
- używania wulgaryzmów, dotyczy to także wulgaryzmów w obcych językach;
- aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta aby uniknąć nadzoru;
- powtórnego wysyłania uprzednio skasowanych przez Administratora komentarzy i opinii;
- obrażania innych użytkowników umieszczających komentarze bądź opinie;
- umieszczania plików (w tym zdjęć) powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszające dobra osobiste;
- umieszczania reklam bądź treści sugerujących skorzystanie z usług konkretnego podmiotu konkurencji;
- umieszczania odnośników do nielegalnie rozpowszechnianych treści chronionych prawem autorskim;
VII. Zastrzeżenia techniczne
Ze względu na techniczne ograniczenia, Administrator nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Administrator nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w Serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. Administrator nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.
VIII. Prawa autorskie
Zarówno układ treści zawarty w Serwisie jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykuły, felietony), zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez prawo autorskie. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części, odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego i może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Administratora i na warunkach określonych przez niego.
IX. Ochrona danych osobowych
Administrator zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i prowadzenia działalności handlowo-usługowej, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.) Dane osobowe Użytkownika przechowywane są z zachowaniem odpowiednich wymogów (określonych w wymienionej wyżej ustawie), w bazie danych, której administratorem jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim.Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy.Wysłanie przez Użytkownika listu elektronicznego (e-mail) na którykolwiek adres e-mail podany w Serwisie, jest równoznaczne z udzieleniem Administratorowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na wykorzystanie przez niego środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.), w celach związanych wyłącznie z zakresem działania Serwisu, określonych w niniejszym regulaminie. Otrzymując dostęp do stron Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet bądź telefonię nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.
X. Postanowienia końcowe
Prawem właściwym dla sporów wynikających ze stosunków umownych powstałych przy użyciu Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem Regulaminu
i funkcjonowaniem Serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Administratora.Administrator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i wchodzą w życie z dniem publikacji. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznacznie świadczą o akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Kontakty:

Kontakt z właścicielem

Uzupełnij formularz kontaktowy na stronie wybranego apartamentu.

Kontakt 3d Travel Advisor

W razie ogólnych pytań skontaktuj się z nami.

Tel: +48 (12) 345 45 45
Fax: +48 (12) 345 45 41
e-mail: info@3dtraveladvisor.com
Aktualny czas w Polsce: 10:00:04
Pon-Pt 10:00-18:00, Sob/Nd 10:00-18:00
Kursy walut: 1 €|$|£ = 4.22|3.22|5.06 PLN

Zobacz nasz profil na Facebooku