Regulamin rezerwacji

I. Postanowienia wstępne.

 1. Najemca, który przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu Strony Internetowej.
 2. Najemcą jest każdy kto rejestruje się w Serwisie jako Najemca, tzn. zamierza korzystać z usług rezerwacji Obiektów.
 3. Wynajmującym jest każdy, kto rejestruje się w Serwisie jako Wynajmujący, tzn. zamierza korzystać z usług pośrednictwa w wynajmie Obiektów.
 4. Niniejsze postanowienia określają warunki, na jakich Najemca może dokonać rezerwacji Obiektów i zawrzeć umowę najmu z Wynajmującym.
 5. Akceptant nie jest stroną umowy najmu Obiektów, a jedynie pośredniczy w jej zawarciu. Umowa najmu zawierana jest pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.II. Rejestracja w Serwisie

 1. Warunkiem dokonania rejestracji  w Serwisie jest :
  a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem danych osobowych i adresu e-mail.
  b. zapoznanie się z Regulaminem Strony Internetowej, Regulaminem Dla Najemcy oraz Regulaminem dokonywania płatności przez Dotpay
  c. zaakceptowanie powyższych Regulaminów
  d. udostępnienie Najemcy konta w Serwisie wraz z panelem zarządzania kontem
 2. Dokonując rejestracji Klient automatycznie poświadcza zgodność i prawdziwość podanych przez siebie danych.


III. Rezerwacja, opłaty

 1. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie, Najemca może dokonać:
  a. rezerwacja z natychmiastowym potwierdzeniem (instant booking confirmation)
  b. rezerwacja z potwierdzeniem w 24  h (24 hours booking confirmation)
  c. rezerwacja z potwierdzeniem w 24 h z opcją 5 minutowego potwierdzenia telefonicznego lub sms (24 hours confirmation+5 minutes enhacement)
 2. W każdym przypadku dostępność wyżej wskazanych rodzajów rezerwacji zależy od tego czy Wynajmujący przewidział dany typ rezerwacji w odniesieniu do określonego Obiektu.
 3. Rezerwacja z natychmiastowym potwierdzeniem polega na:
  a. zarejestrowaniu się do serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi regulaminu;
  b. dokonaniu wyboru wymaganych parametrów wyszukania, w tym terminu, ilości osób dorosłych, dzieci, płci, miasta;
  c. dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej, zależnie od wybranej formy płatności, kartą kredytową lub e-przelewem, rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”
  d. uzyskaniu potwierdzenia Akceptanta o dokonaniu rezerwacji wraz z  linkiem do panelu klienta, w którym generowany jest – w oparciu o dane podane przez Najemcę - elektroniczny voucher z informacjami koniecznymi do realizacji pobytu w Obiekcie, w szczególności z danymi osoby zarządzającej Obiektem, w tym upoważnionej do odbioru pozostałej kwoty za wynajem Obiektu.
  e. Odstąpienie od rezerwacji po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi do utraty opłaty rezerwacyjnej oraz do potrącenia z karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z postanowień dotyczących konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.
 4. Rezerwacja z potwierdzeniem w 24 h polega na:
  a. zarejestrowaniu się do serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi regulaminu
  b. dokonaniu wyboru wymaganych parametrów wyszukania, w tym terminu, ilości osób dorosłych, dzieci, płci, miasta;
  c. wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacyjnego za pomocą Serwisu
  d. uzyskaniu akceptacji Wynajmującego na wynajem na warunkach określonych w formularzu rezerwacyjnym
  e. dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej nie później niż w ciągu 24 godzin od akceptacji rezerwacji przez Wynajmującego zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, kartą kredytową lub e-przelewem,
  f. uzyskaniu potwierdzenia Akceptanta o dokonaniu rezerwacji wraz z  linkiem do panelu klienta, w którym generowany jest – w oparciu o dane podane przez Najemcę - elektroniczny voucher z informacjami koniecznymi do realizacji pobytu w Obiekcie, w szczególności z danymi osoby zarządzającej Obiektem, w tym upoważnionej do odbioru pozostałej kwoty za wynajem Obiektu,
  g. Odstąpienie od rezerwacji po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi do utraty opłaty rezerwacyjnej oraz do potrącenia z karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z ustawień konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.
 5. Rezerwacja z potwierdzeniem w 24h z opcją pięciominutowego potwierdzenia telefonicznego lub sms stanowi rezerwację omówioną w ust.4 z tym że Najemca uzyskuje jej potwierdzenie w ciągu 5 minut od jej złożenia, bądź w formie połączenia telefonicznego bądź sms-em.
 6. Brak zapłaty opłaty rezerwacyjnej powoduje, że rezerwacja nie zostaje dokonana.
 7. Wpłacona opłata rezerwacyjna oraz pozostała kwota za wynajem Obiektu nie podlegają zwrotowi,
 8. Najemca może zapłacić pozostałą kwotę za wynajem Obiektu za pośrednictwem Serwisu w przypadku dostępności takiej opcji albo do rąk osoby zarządzającej Obiektem w chwili przekazania kluczy do Obiektu, w formie wskazanej dla danego Obiektu.
 9. Akceptant nie ponosi odpowiedzialności za ustalone indywidualnie przez Wynajmującego i Najemcę warunki oferty cenowej i wynikające stąd nieporozumienia.
 10. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe.
 11. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu nie są wliczane w cenę pobytu.
 12. Wszelkich zmian warunków pobytu w stosunku do warunków ustalonych w voucherze dokonują - bez pośrednictwa Serwisu - Najemca z Wynajmującym.
 13. Akcpetant nie podnosi odpowiedzialności za żadne skutki zamieszczenia w voucherze jakichkolwiek błędnych lub nieprawdziwych informacji lub danych, nie przekazania Najemcy kluczy do Obiektu w czasie i miejscu wskazanym w voucherze, ani za nie udostępnienie Najemcy Obiektu w okresie objętym potwierdzoną rezerwacją.
 14. Akceptant  nie odpowiada za jakość dodatkowych usług oferowanych przez Wynajmującego na stronie Obiektu.


III. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd.

 1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach wpisanych przez Najemcę w panelu klienta i wygenerowanych w elektronicznym voucherze. Zmiany godziny i innych szczegółów przyjazdu należy dokonać również przez zmianę w panelu klienta.
 2. W dniu przyjazdu Klient zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania osoby zarządzającej Obiektem o opóźnieniach w dotarciu na ustaloną godzinę odbioru kluczy.
 3. Doba w  Obiekcie rozpoczyna się o godzinie wskazanej na stronie Obiektu,  chyba że inaczej uzgodniono z Wynajmującym.
 4. Liczba osób mających zamieszkać w Obiekcie jest ograniczona do liczby podanej w voucherze. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w voucherze, osoba zarządzająca Obiektem może odmówić wydania kluczy do Obiektu.
 5. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania Obiektu w stanie zastanym,.
 6. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o uszkodzeniach i brakach w Obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Najemca bezpośrednio Wynajmującemu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób spory.


IV. Zmiany w rezerwacji

 1. a. Po dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej jej zwrot nie przysługuje. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem, że zmiana taka zostanie uzgodniona z wynajmującym (szczególnie pod względem dostępności Obiektu w nowym terminie) i dotyczy tego samego Obiektu.
  b. Wynajmujący może nałożyć na Najemcę dodatkową opłatę za zmianę terminu rezerwacji.
  c. W przypadku zmiany terminu rezerwacji, należy anulować pierwotną rezerwację poprzez kliknięcie na odpowiedni link w e-mailu od Akceptanta ją potwierdzającym, a następnie dokonać nowej rezerwacji w nowym terminie podając w polu "Uwagi" numer uprzednio opłaconej rezerwacji. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie, wymagana jest dopłata różnicy w cenie, którą należy uiścić osobie zarządzającej Obiektem w dniu przyjazdu.
 2. Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć używając do tego celu panel klienta, stosując rodzaj rezerwacji uwzględniony przez Wynajmującego  i jedynie w zakresie aktualnej dostępności Obiektu.
 3. Liczba osób podana na voucherze może zostać zmieniona w panelu Klienta w szczegółach rezerwacji. W przypadku zwiększenia ilości osób opłaty za wynajem zwiększą się. Zmiana rezerwacji następuje z chwilą akceptacji przez Wynajmującego wprowadzonych przez Klienta modyfikacji.


V. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę


W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie warunki tej rezerwacji. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Akceptanta o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VI. Wyjątki od cen wynajmu


Szczegóły co do cen wynajmu za pobyt dzieci oraz za dopuszczalność przebywania zwierząt wynikają z ustawień konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.


VII. Wystąpienie siły wyższej

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
 2. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Get in touch:

Contact a Provider

If you wish to contact a particular accommodation provider, simply go to their accommodation listing and write your message in the contact form.

Contact 3d Travel Advisor

If you have any questions about our services and how they work, drop us a line:

Tel: +48 (12) 345 45 45
Fax: +48 (12) 345 45 41
e-mail: info@3dtraveladvisor.com
Current time in Poland: 9:45:29 AM
Mon-Fri 10am-6pm, Sat/Sun 10am-6pm
Exchange rates: 1 €|$|£ = 4.22|3.22|5.06 PLN

Find us on Facebook